Robert Morris

Labyrinths-Voice-Blind Time [Photograph by Rosalind Krauss], 1974

Ausstellungsposter, Offsetdruck, 91.4 x 61 cm
Sammlung Fotomuseum Winterthur
Inv. Nr. 2009-043-001

Robert Morris
1931 (Kansas City, US) - 2018 (Kingston, US)

.