Antony Kaminju

Ohne Titel

Inkjet-Print auf Correx, 42 x 59 cm
Sammlung Fotomuseum Winterthur, Schenkung Market Photo Workshop
Inv. Nr. 2012-006-036
© Antony Kaminju

Antony Kaminju
*1972 (Nairobi, KE), lebt und arbeitet in Johannesburg, ZA