Noritoshi Hirakawa

On April 2, 1993, around 13:30 at Inogashira Park, Tokyo, 1993

127 x 190 cm
Inv. no. 2006-003-002
© Noritoshi Hirakawa

Noritoshi Hirakawa
b. 1960 (Fukuoka, JP), lives and works in New York, US