Shabba Kgotlaetsho

Ohne Titel

Inkjet print on Correx, 42 x 59 cm
Collection Fotomuseum Winterthur, gift Market Photo Workshop
Inv. no. 2012-006-037
© Shabba Kgotlaetsho

Shabba Kgotlaetsho
*1979