Daisuke Yokota

Daisuke Yokota
b. 1983 (Saitama, JP), lives and works in Japan